RODO

Home  /  RODO

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest „Anna Król stomatologia”. Może się Pani /Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@stomatologiakrakowczyzyny.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 607 11 63 63 .
 2. 2. „Anna Król stomatologia” zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane tj. do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia. W zależności od celu „Anna Król stomatologia” może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  • a) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • b) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. 3. Dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez „Anna Król stomatologia”
 4. 4. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:
  • a) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych.
 5. 5. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Pani/Pana tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty albo odmową wykonania usług stomatologicznych-odmowa podania danych uniemożliwi udzielania świadczeń zdrowotnych przez Administratora. W przypadku niepodania numeru telefonu Administrator nie może odmówić udzielenia Pani/Panu zapisu na wizytę czy wykonania usług stomatologicznych, jednak podanie tych danych ułatwi korzystanie z naszych usług dzięki możliwości kontaktowania się, w tym potwierdzenia lub odwołania wizyty.
 6. 6. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Administratorem danych.
 7. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. 10. Ma Pani /Pan także prawo do przenoszenia danych.
 11. 11. Przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pani /Pana dotyczących.
Top